Project  C

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
De werkgroep heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen. De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier
Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt.
Project AOrganisatie, 
Project E-    Publicatie en Communicatie
Project  I -   Arbitrage,
Project  M-  Sport med- Comité                                     en  Classificaties, 
Project B-   Doel en Doelgroepen, 
Project  F-  Kompetities en                                              toernooien
Project  J   -  Spelregels ,
Project N -   Handboek Zitvolleybal,
Project C  -  VerenigingsRaad,
Project  G Financiën
Project K   -  Stappenplan en Beleid
Project  O - Steun aan de Vereniging,
Project DPromotie en clinics
Project  H- Opleidingen, 
Project L Internationaal

Project C  Verenigings Raad

1.  Ben je van mening dat een Nationale Zitvolleybal Raad wenselijk is ?
2. Welke bevoegdheden zou deze Raad dienen te hebben?  Adviserend of Bepalend ?
3. Dient de Raad qualitate qua een zetel te hebben in de Bondsraad van de Nevobo ?
4. Vind je het belangrijk nauwer contact te hebben met Defensie om ook de militaire sport ontwikkeling bij Zitvolleybal te betrekken
5. Vind je het belangrijk dat ook andere Zitvolleybal verenigingen niet aangesloten bij de Nevobo lid kunnen worden van de Raad
 Doel van de verenigingsraad is om alle verenigingen betrokken te krijgen en proberen deze {met ondersteuning van de Nevobo) een plan op tafel te krijgen voor meer promotie van de zitvolleybal, hoe we met behulp van zitvolleybal verenigingen weer samenwerkingen met zitvolleybal centra’s kunnen realiseren.
Samen met de Nevobo de 8 grootste volleybalverenigingen in Nederland zo ver te krijgen dat ze een zitvolleybal team gaan oprichten, Mits zitvolleybal bestuurlijk een plek krijgt !!!   Maak een plan hiervoor klaar de ondersteuning van de zitvolleybal verenigingen is nodig.. Vergeet ook zeker Defensie niet! Die hebben ook een zitvolleybal team, of kunnen misschien ook iets opzetten i.v.m revalidatie van militairen.
Oprichting Verenigings Raad
Overwegende: · dat de Nevobo de reeds sedert 2006 opgenomen verantwoordelijkheid met betrekking tot het Zitvolleybal in Nederland op administratief, organisatorisch en speltechnische gebied bezit; ·
dat de Nevobo stappen onderneemt om tot een volledige integratie van de sporter met een beperking en de beoogde doelgroepen te komen; ·
dat de Nevobo blijkens art..... der statuten ten doel heeft, het doen beoefenen en bevorderen van de Volleybalsport enz...enz.. ·
dat de maatschappelijke ontwikkelingen en het sport beleid van de overheid de Nevobo hebben doen besluiten het Zitvolleybal in haar organisatie op te nemen; ·
dat de Bondsraad van de Nevobo besluit ter uitvoering van deze taken en verantwoordelijkheden een ZitvolleybalRaad in te stellen ·
dat aan een reglement wordt vastgesteld met taken en gedelegeerde verantwoordelijkheden ·
dat aan het reglement een paragraaf is toegevoegd over de financiële middelen beschikbaar gesteld door Overheid, Nevobo en het NOC*NSF en een functionaris tbv Zitvolleybal op het Bondsdbureau der Nevobo is aangesteld.
Basisreglement Zitvolleybal Raad
art 1. Instelling, doel en werkterrein
art 2. aan de Raad gedelegeerde bevoegdheden door de Nevobo
art 3. de bij de liga betrokken Nevobo leden en derden
art 4. Bestuur van deRaad
art. 5 De Raad vergadering 
art. 6. Geschillen
art 7. Slotbepalingen
art. 8 bijlagen Kompetities, opleidingen , Nationale Teams, internationaal, enz....
Aldus besloten de Bondsraad der Nevobo dd :......
 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland