Zitvolleybal    Project A

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
Zij  heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen in 2022.  De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier

De Projecten:

Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt. De werkgroep heeft voor een aantal projecten  een aantal voorstellen gegeven.  Hierover dienen de subgroepjes  een definitief advies moeten voorleggen aan de gezamenlijke vergadering.

Project AOrganisatie, 
Project E-    Publicatie en Communicatie
Project  I -   Arbitrage,
Project  M-  Sport med-Comité 
                           en Classificaties, 
Project C  -  VerenigingsRaad,
Project  G Financiën
Project K   -  Stappenplan en Beleid ,  
Project  O - Steun aan de Vereniging,
Project DPromotie en clinics
Project  H- Opleidingen, 
Project L Internationaal
Vragen over organisatie structuur
1.  Vind je dat de huidige verantwoordelijkheden en taken goed verdeeld zijn tussen : vrijwilliger- vereniging- en Bestuur Nevobo ?
2. Zo ja, hoe en waar zouden deze anders moeten worden belegd ?
3. Heeft de vrijwilliger niet  te veel taken en verantwoordelijkheden ?
4. Wie heeft een welke voorwaarden scheppende rol  en Wie  een uitvoerende rol ?
5. Wat zou de rol van het ministerie van VWS  nog meer kunnen zijn dan alleen geld ?
PROJECT  A   Organisatie en structuur
 Help de vrijwilliger verzuipt De oude sportcultuur blijft helaas in ons landje hangen. Krijgen we nieuwe activiteiten dan hangen we die graag gelijk op aan een vrijwilliger. In de huidige situatie wordt alles en werkelijk alles bij de vrijwilliger gelegd. Een Bestuur moet zich verplicht aanpassen bij het implementeren van nieuwe activiteiten. Het mag de vrijwilliger niet misbruiken en laten verzuipen
Bestuurlijke verantwoordelijkheid.
1. Wat verwachten wij van een Vereniging
Het opnemen van Volleybal mogelijkheden voor groepen met een handicap binnen de bestaande vereniging structuur vraagt enorme inspanningen. Hierbij krijgt de vereniging niet alleen meer maar ook zwaardere verantwoordelijkheden. Het opzetten van nieuwe sport groepen naast het zaalvolleybal en deze volledig in de vereniging te integreren zal alleen slagen indien er aanspreekbare en specialistische Bestuurders een vaste bestuurszetel beschikbaar wordt gesteld voor de nieuwe doelgroep. De maatschappelijke ontwikkelingen , vooral door de druk van de overheid, om ook de grote groep sport verlaters actief bezig te houden leggen een enorme druk bij de vereniging. Met name de nieuwe Sportakkoorden “inclusief sporten en bewegen” vraagt veel inspanningen. Met onvoldoende kennis van zaken, kunnen deze niet alleen door een enthousiaste vrijwilliger of trainer worden gerealiseerd. Hier geldt de kreet : “Help de vrijwilliger verzuipt”.
a) Vrijwilligers, Deze spelen een grote rol en dienen en eigen bestuurder te hebben voor ondersteuning . Vele aspecten spelen er rond de positie van de vrijwilliger als uitvoerder  
b) Trainers, 
c) Financiën. Inventariseer alle fondsen en overheidssubsidies  
d) Competitie(s)  voorstellen maken voor oa meer lokale en regio competities of bedrijven competities  ed..          
e) Accommodatie(s) maak een lijst waaraan toegankelijke sportzalen moet voldoen , incl. douche zitje
f) Transport Zijn de afstanden te groot of zijn er vervoersproblemen            
g) Sponsoring. Onderzoek de mogelijkheden voor team-, speelzaal-, contributie-, toernooi sponsoring.  
h) Actief zoeken naar nieuwe leden in de doelgroep                                              
  i)   Vertegenwoordiging in de regiobijeenkomsten van de Nevobo   
  j) Geen vast bestuurslid met de portefeuille Zitvolleybal
2. Wat verwachten wij van de NOC*NSF
a) Nationale bonden stimuleren de nieuwe sporttaken organisatorische te implementeren
b) Onderzoeken doen naar sport uittreders en Resultaten publiceren en beleid hieromtrent te ontwikkelen, zoals doorverwijzen
c) Een gecoordineerd landelijk en Internationaal Beleid, door een jaarlijks overleg.
d) Sport activiteiten voor een ieder met een beperking activeren Bij Revalidatie en artsen. Hier meer nadrukkelijk op te sturen (zie onderzoek Mulier)
e) Social media , pers en tv spots sport activiteiten voor specifieke doelgroepen nadrukkelijk promoten en door te verwijzen
f) De Nederlandse sportvisie naar vooral de internationale Federaties (IPC en WPV ) uitdragen.
g) Een jaarlijks symposium organiseren met de Bonden Inclusief. Hiermee het Nationaal beleid , alsmede een Internationaal beleid bespreekbaar stellen.
 3. Wat verwachten wij van de Nevobo
a) Hoofd Bestuurslid met specifieke kennis van Sport met beperking en zoals bij overige Bestursleden verantwoordelijk voor : G-volleybal/Zit/Beach Volleybal
b) koester de vereniging en ontwikkel een beleid Zitvolleybal en laat dat vaststellen door de Zitvolleybal ALV en de Bondsraad
c) Bondsbureau medewerker voor 20 uur.
d) Kandidaat stelling voor functies in internale EPV, WPV en IPC
e) Visie en beleid ontwikkelen en kenbaar maken. Stappenplan en Meerjarenplan ontwikkelen en implementatie realiseren en handen en voeten geven. Ook in een FTE zoals bovenvermeld
f) Organisatorische integratie noodzakelijk. Nieuwe bedrijfsmatig gestuurde organisatie is dringend gewenst. Oude Bestuurscultuur verlaten.
g) Installeer een Zitvolleybal Raad, met taken en bevoegdheden
h) Documentatie / Brochure/flyers ontwikkelen en verspreiden
i) Dagelijkse pers berichten verspreiden
j) De Nederlandse filosofie van zitvolleybal blijven uitdragen in Europa en bij WPV
k) Een actieve rol van de Rayon manager in de Regio’s .
 4. Wat verwachten wij van een Bestuurlijk overleg
a) Regionaal met zaalvolleybal verenigingen. Enorm belangrijk. Samen afspraken maken en steun krijgen van andere verenigingen. Doorverwijzen afvallers met blessure
b) Landelijk met zitvolleybal spelende verenigingen met de Zitvolleybal Liga en het verantwoordelijk HB lid een meerjaren beleid vaststellen
c) Zitvolleybal Liga bestuur met bestuurslid Nevobo en de aangestelde Bureau medewerker Zitvolleybal
d) Jaarlijks de Zitvolleybal liga overleg met Rayon managers . Deze Rayon medewerkers dienen een actieve rol te spelen met betrekking tot de samenwerking tussen de Zaalvolleybal- en Zitvolleybal verenigingen in een Regio.
e) Overleg met NOC*NSF over nationale en internationale ontwikkelingen
 Hier met name de vereniging die zich duidelijker moeten richten op de uitvoerende taken voor zitvolleybal  De vele verantwoordelijkheden moeten veel meer Bestuurlijk worden gedragen en niet alleen bij de vrijwilliger. Dit geldt ook voor de Nevobo . Zichtbaar in het Bondsbestuur en zitting in de Bondsraad.  Voorwaarden scheppend beleid en uitvoerend beleid moet meer aandacht krijgen en zichtbaar verdeeld tussen de verschillende organisaties.


 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland