Project  K

Een werkgroep is ingesteld om de neergaande lijn van 60 naar 20 verenigingen te doorbreken . De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen, spelers, coaches, fysio's, scheidsrechters en internationale officials.
De werkgroep heeft alle aspecten van Zitvolleybal in kaart gebracht en zal door middel van diverse Projecten Zitvolleybal weer een attractieve rol laten spelen voor ieder mens met een lichamelijke beperking. Ontworpen in Nederland in 1956 en populair in meer dan 80 landen. De onderstaande Projecten zullen tot een nieuw Handboek Zitvolleybal leiden. Geschikt voor de huidige verenigingen, de Nevobo, de Zaalvolleybalvereniging die Zitvolleybal wil starten
Wil je meedenken geef je dan op voor een werkgroepje via het contact formulier
 
Bij alle Projecten zullen een aantal vragen worden gesteld , waardoor het standpunt van de werkgroep  een duidelijke keuze wordt.
Vragen over Project  K
1. Heb je opmerkingen en aanvullingen op het voorstel Stappenplan ??
2. Heb je ideeën over een  korte en lange termijn Beleidsplan ?
3. Kun je je vinden in de verschillende  definities ?
4.In hoeverre is Zitvolleybal  betrokken bij  de reorganisatie van de Nevobo ?
Als we alle projecten in kaart hebben gebracht is het duidelijk welke stappen een Zaalvolleybal verenigingen moet zetten om Zitvolleybal te integreren. De huidige knelpunten kunnen dan leiden naar een beleid op korte termijn en op één op lange termijn De optimist zegt in 2026 hebben we 500 verenigingen.
Stappenplan Vereniging
Het bestuur van een club of vereniging vervult een essentiële rol, dat behoeft nauwelijks toelichting. Het bestuur bepaalt de visie van de club en heeft dus ook een grote verantwoordelijkheid bij het bepalen van een toekomstbestendige koers. Daarbij is ook zelfreflectie van belang. Nieuwe ideeën, verhelderende inzichten, aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Kies je voor een nieuw sport in je vereniging dan beleg je een opdracht bij een (extra) Bestuurslid om een uitgewerkt plan aan het bestuur voor te leggen Hou de focus dan dat niet iedereen de stap naar het gehandicapten “ hokje“ wil maken. Dus presenteer jezelf niet als gehandicapten club. Laat ze welkom zijn op ieder niveau binnen jouw vereniging. Ze kunnen best veel voor de vereniging betekenen, sociaal, sport en ook op bestuurlijk /administratief gebied. De overheid roept: Sport moet , ook met een beperking, Sport is een levensbehoefte. Hiertoe zijn er subsidie kanalen geopend bij Gemeente en Provincie
Stappen: ·
benoem een aangewezen Bestuurslid met de taak om Zitvolleybal volledig te integreren in de vereniging ·
benoem een werkgroepje ·
Betrek een toekomstig lid zo mogelijk bij het werkgroepje ·
informeer de andere leden van de vereniging zoveel mogelijk bij de plannen ·
bepaal je doelgroep(en) · meld je aan bij de Zitvolleybal Liga en verzoek om ervaringen te delen ·
meld je aan bij de Nevobo en Rayon manager en verzoek om brochures Zitvolleybal en/of flyers. ·
beoordeel geschiktheid accommodatie : toegankelijkheid, toilet en douche (stoel)
leg de kosten vast voor wekelijkse trainingen en eventuele wedstrijden ·
bepaal Recreatie en/of wedstrijd activiteit · benoem trainer, fysio en vrijwilliger voor het team(s),
Betrek de technische commissie van de vereniging voor opleiding van kader Zitvolleybal..
Stel een „“ Vrijwilliger overeenkomst “ vast, met taken en vergoedingen. ·
begeleid je kader met opleiding en belast je vrijwilliger niet met bestuurlijke taken. ·
bepaal de kosten voor aanschaf materiaal : net en palen en vergoedingen. · maak een financieel plan en bepaal contributie voor Zitvolleybal ·
laat de ALV van de vereniging formeel het Zitvolleybal als nieuwe tak vaststellen en een Bestuurslid met portefeuille Zitvolleybal toevoegen ·
Bepaal De missie , visie , doel, strategie, bestuurlijke structuur . · Ontwikkel een meer jaren beleidsplan.
Jouw vereniging is een actieve vereniging in het aanbieden van een sport voor nieuwe doelgroepen. Wil proactief bezig zijn en samenwerken met alle belangrijke partijen. Wil een centrale rol spelen in jouw regio om Zitvolleybal aan alle Sporters in jouw regio aan te bieden. ·
maak een Marketing plan · meld je bij de gemeente en provincie (boven gemeentelijke activiteit )voor verkrijgen van subsidie regels. ·
Meld je formeel aan bij de Nevobo en bij het NOC*NSF en verzoek om communicatie kanalen ·
Communicatie: Informeer de RAYON Manager Nevobo, en bepaal een regio rond jouw vereniging Informeer alle Zaalvolleybal verenigingen in jouw Regio en verzoek om samenwerking,
Zoek betrokkenheid bij relevante patiëntenorganisaties en Revalidatie centrum, Uniek sporten · Publicaties .
Ontwikkel een Facebookpagina voor Zitvolleybal in jouw vereniging en zoek contact bij week-, wijk en buurt bladen voor bekendheid.
Verspreid jaarlijks een flyer van de vereniging (laat sponsoren) naar alle zorgverwijzers. ·
Promotie Intern in jouw vereniging. Publiceer regelmatig in de vereniging over de voortgang van het proces van Zitvolleybal . Verzoek de clubleden om zitvolleybal te promoten binnen hun sociale kring.
Laat Zitvolleybal er niet “ aangeplakt “ bij hangen. We zien vaker dat een vereniging prachtig Zitvolleybal aanbiedt, maar dat de doelgroep niet wordt bereikt en dus niet komt sporten. Maak duidelijk wat je met Zitvolleybal beoogt te bereiken , vooral naar de georganiseerde sport en ook naar Gemeente en Provincie. ·
Start Zitvolleybal  en bepaal wanneer de start zal zijn met een gezamenlijke Algemene Leden bijeenkomst ·
Tenslotte. We zijn niet elkaars concurrenten in Zitvolleybal.  Help elkaar zo veel mogelijk om een grote groep kandidaat leden binnen te krijgen. Laat de samenwerking zien. Samen staan we Sterk zeker met een Zitvolleybal Raad.
Aanvullend Wat websites en Facebook pagina’s die informatie verschaffen
https://www.unieksporten.nl
https://nocnsf.nl
sportakkoorden    https://nocnsf.nl/raboclubsupport
Nevobo als Sportorganisatie
Met doelstellingen op het gebied van Beleid, kwaliteit en Sport voor mensen met een beperking
Nadrukkelijk investeren in structurele samenwerking met andere Bonden, NOC*NSF,  Sport service bureau's, zorginstellingen,  lagere overheden en onderwijsinstellingen.  Uiteindelijk doel: het aanbod van Sport voor mensen met een beperking zo hoog mogelijk te houden, meer mensen met een beperking te stimuleren te gaan sporten, waaronder jeugd en sport verlaters.
Vooral plannen opstellen , waarbij aan alle randvoorwaarden zijn  voldaan.
Nevobo als belangen behartiger
Sporters met een beperking moeten er op kunnen rekenen. dat zij overal welkom en ondersteuning kunnen krijgen, indien zij binnen de Nevobo  willen sporten. De Nevobo gaat zich hier vooral  verder voor inzetten
Nevobo Organisatie
Om optimaal de gestelde doelen te bereiken  en verdere leegloop te stoppen, komt er een andere indeling op het Bureau , voor het personeel en Rayon managers komen gesplitste taken.. De bestuurlijke indelingen,. zowel bij het Hoofdbestuur, de Bondsraad en de Regionale besturen wordt specialisme een vereiste. Ook met name wordt aan interne - en externe Communicatie meer aandacht  gegeven. Dit laatste vooral veel meer aandacht geven aan de media.   Tenslotte wordt er harder gewerkt aan specifieke sponsorinkomsten voor Zitvolleybal en haar Nationale Teams en jeugd opleidingen. Op basis van deze plannen kan een een strategisch beleidsplan worden uitgewerkt en door een Nieuwe Bondsraad worden vastgesteld

Beleidsplan  2022  -  2028

Inhoudsopgave Voorwoord.
2 0. Nevobo structuur
3 1. Missie en visie
4 1.1. Missie
4 1.2. Visie
4 1.3. Kernwaarden
4 1.4. Basisprincipes 
2.               Doelstellingen 2022 - 2028                                                                                                                        5
2.1.               Algemene doelstelling                                                                                                                                5
2.2.               Technisch beleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.3.              Opleidingen trainer/scheidsrechter                                                                                                   5
2.4.               Werving en selectie                                                                                                                                     5
2.5.               Ontwikkelingen                                                                                                                                             6
2.6.              Bondscoaches en assistenten                                                                                                                 6
2.7.               (Para) medische zaken en classificatie                                                                                              6
 3.1              Internationale zaken en vertegenwoordiging                                                                               6
 4              Financiën                                                                                                                                                                7
4.1.               Gezond financieel beleid                                                                                                                           7
4.2               Sponsoring                                                                                                                                                            7
 5.               Organisatie                                                                                                                                                            7
5.1.               Inleiding                                                                                                                                                               7
5.2               Organogram                                                                                                                                                         7

 Beleidsplan 2022 – 2028  

We doen het stap voor stap 
Voorwoord  
Dit beleidsplan 2022-2028 van de Nevobo is opgesteld om een goede basis neer te leggen voor en invulling te geven aan de inclusiviteit gedachte die is weergeven in het Nationale Sportakkoord en de diverse lokale sportakkoorden. Door lokaal dan wel op rayon niveau te beginnen wordt verdere invulling gegeven aan de ontwikkeling van de Nationale teams bij zowel de dames als de heren.
 
Nadat het zitvolleybal in 2006 bij de Nevobo is ondergebracht heeft dit onderdeel stap voor stap minder aandacht gekregen binnen de bondsstructuur. Dit vindt zijn weerslag in het aantal verenigingen dat zitvolleybal nu in hun programma heeft en de prestaties van de nationale teams. Immers met minder verenigingen zal ook het aanbod aan potentieel voor de nationale teams geringer zijn.
Los nog van het feit dat zitvolleybal de aandacht krijgt die het verdient sluit het ook op het juiste moment aan bij de gedachte omtrent inclusiviteit. De draad moet weer worden opgepakt.
 De sportakkoorden worden volop geaccepteerd door de Nevobo en de Gemeenten. Dit resulteerde in Sport-, Beweeg- en Leefstijl akkoorden. Deze akkoorden moeten veelal nog worden omgezet in beleid. De onderdelen zitvolleybal, G-volleybal en volleybal voor doven moeten hierin ook worden opgenomen. Een ambitiedocument voor de sectoren zal nog worden samen gesteld.  
Het motto wat we daaraan verbinden is:  
  “ Via Parijs naar Los Angeles. We doen het stap voor stap”  
Om dit te realiseren hebben we hebben niet alleen de bestaande verenigingen nodig maar zullen we ook nieuwe verenigingen moeten vinden die zitvolley willen oppakken. Gezamenlijk zullen we onze schouders eronder moeten zetten en een bijdrage moeten leveren om het motto en beleidsplan uit te dragen. De druk op de vrijwilligers zal groter worden en wil het een kans van slagen hebben, zal ook ondersteuning van de Nevobo nodig zijn in hoofdlijnen en door de rayons in directe hulp. Dan wel er wordt gekozen om 1 of 1,5 FTE op dit project te zetten.
 0.      Samenstelling bondsstructuur en ondersteuning Nevobo:
 Bondsraad, Gepko de Haan?
Bondsbestuur
Bondsbureau
Herman Meppelink, Directie topsport
Shane ter Horst medewerker inclusief volleybal
Bob Dixon competitieleider zitvolleybal
Ger van Heugten bondscoach heren
Zao Hong bondscoach vrouwen
1.               Missie en visie
 1.1.           Missie
De Nevobo wil met deze stap nu en in de toekomst de zitvolleybalsport als breedte- en prestatiesportsport structureel verankeren in Nederland. Het zitvolleybal zowel binnen als op het beachterrein (als nieuwe tak van sport) voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, zodat zoveel mogelijk mensen van deze sport kunnen genieten in de breedste zin van het woord. We denken niet alleen na over de dag van morgen, maar kijken vooruit.
 1.2.               Visie
De Nebobo was historisch gezien toonaangevend voor de zitvolleybalsport in de wereld. Eerst bij de heren en later bij de dames. Het zitvolleybal startte 65 jaar geleden in Nederland en nu spelen meer dan 80 landen zitvolleybal. Door inclusiviteits programma’s op de kaart te zetten willen wij een positieve uitstraling geven aan de volleybalsport, waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. Met of zonder handicap.
 1.3.               Kernwaarden
 De kernwaarden die gelden binnen de Nevobo zijn uiteraard ook toepasbaar voor het sporten met een beperking.
 1.4.              Basisprincipes
  De Nevobo ondersteunt op onderdelen de doelstellingen van het Nationale Sportakkoord en lokale sportakkoorden en wil met volleybal in alle geledingen een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.  
 De Nevobo streeft ernaar om op zoveel mogelijk verschillende niveaus zitvolleybal te spelen (breedtesport en topsport), om elk lid van de vereniging op zijn of haar gewenste niveau veilig en met plezier te laten spelen.  
De Nevobo streeft er naar om de Nationalen teams bij de 12 beste teams van de wereld te laten behoren en bij de 8 beste van Europa.
  De Nevobo streeft er naar om in samenwerking met de verenigingen volleybal voor de rayons, zowel qua vrouwen en heren te waarborgen.  
De Nevobo streeft er naar om zoveel mogelijk mensen met een beperking, zowel lichamelijk, verstandelijk als auditief, kennis te laten maken met het (zit)volleybal.  
De Nevobo streeft er naar om mensen een leven lang (zit)volleybal aan te bieden. 
 De Nevobo wil evenementen op het gebied van zitvolleybal organiseren zodat mensen met een beperking kennis kunnen maken met (zit)volleybal 
 De Nevobo staat open voor samenwerkingen met b.v. het Speciaal Onderwijs en andere (overkoepelende) instellingen of groeperingen die als doel hebben om mensen met een beperking te helpen bij het revalideren of vinden van steun bij het omgaan van hun beperking, met als doel deelname aan sport en zitvolleybal in het bijzonder dan wel volleybal met een beperking.
In dat kader zal de Nevobo ook participeren in de Alliantie Gelijkspelen.
 2.               Doelstellingen 2022 - 2028  
2.1.               Algemene doelstelling
Om aan de missie en visie van de Nevobo te voldoen heeft het bestuur een tweetal algemene doelstellingen geformuleerd:
Piramideopbouw en niveau (prestatieteams en topsportprogramma’s): De Nevobo wil een piramideopbouw voor de prestatiegerichte teams realiseren. Bovendien moet deze piramideopbouw garant staan voor kwalitatief goede nationale teams zitvolleybal voor zowel de dames als de heren senioren maar ook voor de jeugd voor zover daar kans voor is. 
Breedtesport: De Nevobo kiest ook voor breedtesport: iedereen, ongeacht het niveau waarop gespeeld kan worden, is welkom. Voor leden die niet in competitieverband actief willen zijn wordt recreantenvolleybal geboden. Door deze diversificatie toe te passen in de volleybalsport is de Nevobo een bond waar iedereen en in elke leeftijd welkom is. Daarbij wordt tevens het financiële draagvlak binnen de vereniging robuuster en toekomst vast.
 Topsport:
De titel van dit plan geeft al aan dat we weer terug willen naar de top. Hoewel we weten dat de basis maar gering is, moeten we daar dus met zijn allen hard aan werken. Is overleg nodig met NOC*NSF en VWS. Denk aan de Alliantie Gelijkspelen waarbij mensen met een beperking ook genoemd worden als het gaat om sportsimulering. De geldstromen moeten dus met deze organisaties worden besproken. Daarna moeten vaste programma’s worden samengesteld en doelen worden aangegeven. De bondscoaches moeten de uren en de kwaliteiten hebben om de gestelde doelen te halen.
 Binnen de Nevobo past iedereen in de piramide opbouw, ongeacht het niveau waarop gespeeld kan worden. Iedereen (met een positieve en betrokken houding ten aanzien van volleybal) is welkom! 2.2. Technisch beleid
Het is belangrijk dat er een volleybal-technisch beleid is ontwikkeld en in de praktijk wordt toegepast. Dit zorgt ervoor, dat het technisch niveau van spelers beter wordt, het geeft een uitdaging om te leren en het spelniveau binnen de bond blijft hoog. Om de Technisch kader te ondersteunen wordt in samenwerking met de Nevobo en de Rayons een professionele kracht aangesteld die de trainers en coaches kan begeleiden om hun taak goed en met plezier in te vullen dan wel wordt deze opdracht bij een externe partij of partijen neergelegd.
De technische paragraaf van de Nebobo algemeen is hier ook van toepassing…………… 
2.3.           Opleidingen Trainer/scheidsrechter  
De Nevobo bevordert het volgen van opleidingen voor trainers en scheidsrechters vanuit de particuliere instanties. Gezien de doelstelling va de Nevobo wordt aan deze instanties de opdracht mee gegeven een module zitvolleybal in het les programma op te nemen op elk niveau.
 2.4.           Werving en selectie 
Om te kunnen voldoen aan de piramideopbouw en om invulling te geven aan de breedtesport is verdere aanwas van verenigingen c.q. leden wenselijk. Er moet een plan worden ontwikkeld waarbij zitvolleybal in de totale breedte over in Nederland beschikbaar is voor alle soorten beperkingen en dat zitvolleybal in zijn geheel gedekt is en bereikbaar is over heel Nederland. Daarmee geeft de Nevobo sturing aan de oprichting van hetzij zitvolleybal afdelingen binnen de bestaande verenigingen hetzij aan zelfstandige zitvolleybalverenigingen die aangesloten zijn bij de Nevobo. Een ledenaantal van circa …… in 2026 en ….. in 2028 achten wij haalbaar.  
In samenwerking met …. zal zitvolleybal voor de jeugd in de komende jaren een belangrijke speerpunt worden. Onderzocht wordt op welke plek instroom van jeugdleden mogelijk is. Voldoende middelen zullen vrijgemaakt worden om dit mogelijk te maken. De in dit kader te organiseren activiteiten zijn o.a.:
 Schoolclinic voor speciaal Onderwijs basis en voortgezet
 Jaarlijks jeugdmeeting voor aanmelding zitvolleybal
 Deelname aan nationale toernooien van Nevobo van alle teams
 Periodieke volleybalclinics gegeven door de selectieteams en externen
 Organiseren van nationale en internationale kampioenschappen              
 Stimuleren van integratietoernooien waarbij zitvolleybal binnen toernooien wordt opgenomen dan wel dat staande teams verplicht zijn in de competitie zittend deel te nemen.
Etc.
 
2.5.           Ontwikkelingen
 - Zitvolleybal Zitvolleybal speelt binnen het verenigingsleven een belangrijke rol als het gaat om de acceptatie en omgang met mensen met een beperking. We blijven streven naar de mogelijkheid tot het vinden van een thuishonk voor die groep die in onze maatschappij meer moet worden opgenomen. Door als bond een voorbeeld functie in te nemen dragen we ook bij aan een inclusieve maatschappij.
- Beach volleybal
Het beach zitvolleybal werd tot op heden nagenoeg nog niet beoefend. Ook deze tak staat steeds meer in de belangstelling. In 2024 wordt deze tak van sport als promotiesport bij de Paralympics in het programma opgenomen. Verdere ontwikkeling zal ook de Nevobo ter hand moeten nemen. 
2.6.           Bondscoaches en assistenten 
Voor het nastreven van de hiervoor genoemde doelstellingen voor de breedtesport zullen de juiste en gekwalificeerde trainers/coachen en assistenten bij voorkeur voor een periode van de Paralympische spelen worden aangesteld. De doelstellingen zullen moeten worden benoemd bij de aanstelling. Duidelijk zal zijn dat heel specifiek de bondscoaches ook een taak zullen hebben in de promotie en ontwikkeling van het zitvolleybal en daar voldoende uren voor krijgen. M.a.w. uren voor voorbereiding en overleg, uren voor trainingen en uren voor clinic’s en PR activiteiten. 
2.7.           (Para)medische ondersteuning en classificatie  
Nederlands is al jaren lang voorstander geweest van een zo laag mogelijke toegang tot zitvolleybal zonder medische indicatie. Om toe gelaten te worden tot de deelname aan zitvolleybal kende men geen beperking. Internationaal is dit voor een deel over genomen. Alleen met een minimale handicap staat men toe om deel te nemen aan interland wedstrijden of internationale kampioenschappen. Nederland is daar heel bepalend in geweest. Door druk van buiten af (het IPC) wordt steeds meer geknabbeld aan de deelname en werkt men toe aan andere systemen voor deelname. Aan een vorm voor medische indicatie naar de idee van doktoren en niet naar de behoefte die wordt bepaald door de sport zelf. De internationale bonden wordt opgedragen de funktionaliteit van de sport los te laten bij mensen met een beperking. De Nevobo zal een keuze moeten maken in de manier waarop men in deze problematiek staat en deze internationaal uitdragen.
 3.              
Internationale vertegenwoordiging Het is een wir war van organisaties als we kijken naar de wijze waarop we bezig zijn op internationaal gebied. We kennen organisaties voor het staand volleybal CEV, FIVB en voor zitvolleybal PVE en WPV maar dan ook nog het IPC die voor de Paralympische spelen staat maar daar ook invloed uitoefent op de functionaliteit van de sporten op zich door medische invloed op classificaties. Hoewel er aan aantal landen zijn waar zitvolleybal geïntegreerd is in de valide sport is ook per land weinig zicht op de vertegenwoordiging en eenheid in deze. De Nevobo zal keuzes moeten maken op welke wijze het zitvolleybal vertegenwoordigd wordt in de toekomst. World wide moet volleybal voorop komen te staan en niet de medische zaken. Zie het verdrag van de VN.
4.               Financien 
4.1              Gezond financieel beleid  
Om aan de missie, visie en doelstellingen te kunnen voldoen, is een gezond financieel beleid noodzakelijk. Onder een gezond financieel beleid wordt verstaan een evenwichtige balans tus- sen de inkomsten en de uitgaven van de bond. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt moeten worden door de structurele inkomsten van de vereniging. Elke commissie/ project maakt een begroting voor de door haar geplande activiteiten gekoppeld aan haar goedgekeurd werk- c.q. beleidsplan. Indien een commissie activiteiten ontplooit, zullen de kosten ten laste van het vastgestelde en daarmee toegekende budget worden gebracht. Voor kosten die buiten de vastgestelde begroting vallen, zal de commissie vooraf toestemming moeten vragen aan het Bestuur. Het Bestuur kan overschrijdingen of afwijkingen van de begroting toestaan, doch legt daarover verantwoording af tijdens de bondsraad.
De subsidie structuur binnen Nederland is telkens onderhevig aan wijzigingen. Door op een passende manier binnen de bestaande structuren relaties te onderhouden kan gebruik worden gemaakt van die ontwikkelingen. De ministeries en het NOC*NSF kan worden aangesproken op gelden beschikbaar voor inclusiviteit. Denk aan de Alliantie Gelijkspelen van VWS.
 4.2. Sponsoring Doelstelling is dat de sponsorinkomsten in de komende beleidsperiode verdubbeld worden. Mogelijke kan aan de competities een naam worden verbonden. De beperkingen hebben wel een aantrekkingskracht op sponsoren. 5. Organisatie
5.1.              Vraag stelling
De organisatie van de Nevobo is in de afgelopen periode aan onderzoek onderhevig geweest. Om inzichtelijk te maken of het zitvolleybal of welke sector van de Nevobo dan ook, op de juiste wijze gepositioneerd is binnen de bond zal nader onderzocht moeten worden. Welke wijze past het best binnen het functioneren? Komt op deze wijze voldoende feed back naar het bondsbestuur dan wel naar het bondsbureau?  Daarna kan ieder onderdeel in  een organogram worden opgenomen. Een nieuwe inspraak ronde van ieder onderdeel is wel wenselijk
 5.2           Organogram  
Het vernieuwde organogram wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd. Hieronder een voorbeeld versie.

 

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland