de denktank  zitvolleybal met 153 jaar ervaring

Joon - De Haan - Dost

Zitvolleybal Nationaal

Zitvolleybal voor iedereen  ?
Bij de introductie van Zitvolleybal in Nederland werd deze sport vooral beoefend in en tussen de diverse revalidatie centra in Nederland.  In deze centra werden ook militaire patiënten behandeld met verschillende soorten handicaps en ook niet alleen door  een  "oorlog"  veroorzaakte handicap.  Deze  gemengde aanpak werd ook door de plaatselijke verenigingen overgenomen. Zitvolleybal is gewend om vanaf het begin om te gaan met alle types gehandicapten in een team. Het begon uiteraard al in het revalidatie programma.   Nadat het sport comité van de BNMO de organisatie van de gehandicaptensport in Nederland overdroeg aan de NIS  in 1961  ontstond  een Nationale bond voor alle lichamelijk gehandicapten en sporten.
Sedert 1956 is Zitvolleybal nationaal een toegankelijke Sport voor iedereen. Waarbij ook een nieuwe doelgroep gericht werd gezocht. Sporters met een "sport blessure" al dan niet permanent. Deelname aan Zitvolleybal was en is Niet afhankelijk van een medische toestemming of keuring.
Ook de bij andere sporten gebruikelijk   "klasse"  indeling is Nationaal niet ingevoerd. Iedereen die kan Mag zitvolleybal spelen.
Beeld vorming. Voor een groot aantal mensen met bijvoorbeeld een amputatie , die normaal in de maatschappij functioneren, is de stap naar een gehandicapten sport groot.  Het Beeld van gehadicaptensport moet dus niet handicap gericht zijn maar Sport gericht.  Sporten met prothese is zwaar en kan klachten veroorzaken. Vrij van een prothese sporten is voor alle geamputeerden een verademing. Zitvolleybal biedt dit.
Neem een vriend of familie mee en KOM Zitvolleyballen.
VN-handvest regel  46 de mensenrechten van deelname aan lichaamsbeweging en sport op grond van artikel 30 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap...  in het kader van de interpretatie van het VN-verdrag definieerde artikel 1 mensen met een handicap als: "Personen met een handicap omvatten personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in interactie met verschillende barrières hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen kunnen belemmeren"... Het gaat niet alleen om de aandoening, het gaat om de beperking en hoe deze omgaat met activiteiten en deelname aan het leven /de samenleving
Sinds 1981 voldoet het zitvolleybal volledig aan de beginselen van  het VN Handvest. Een nationale deelname aan onze Zitvolleybal sport,   Dankzij een functionele Volleybal-georiënteerde beoordeling  ( voor een “ International Player Profile “ ) ,   de  toegang tot de  Internationale  Top sport mogelijk maakt. 
Zie : https://www.zitvolleybalnederland.nl/1981-Het-eerste-jaar.php

Internationaal

1980  Classificatie Internationaal
De introductie van Volleybal in de internationale Sport beweging voor gehandicapten in 1980 veroorzaakte ook een fundamenteel probleem. De voormalige Internationale Sportfederaties waren georganiseerd in 4 handicap gerichte categorieën, zoals: Verlamd, Geamputeerden, Blind, en Cerebral Palsy (Spastisch). Voor elke specifieke handicapcategorie werd een eigen medisch classificatiesysteem ontwikkeld. Deze classificaties waren net zo  opgezet  als de "oudste "  diagnose gerichte classificatie van ISMGF.  Medische commissies werden belast met het testen van de handicap van een atleet  en hem in de juiste klasse te plaatsen. Door de medische commissies  werden steeds nieuwe klassen gecreëerd,  teneinde de sporter een zo fair mogelijke competitie te gunnen.   Artsen/classifiers hadden daardoor ook alleen duidelijk diagnose gerichte ervaring.
Het beoordelen van de  nieuwe “Volleybalgroep”  veroorzaakte frustraties bij de Zitvolleybal spelers. Artsen die op basis van hun ,diagnose gerichte deskundigheid, allerlei willekeurige beslissingen namen. Volleybal was organisatorisch ondergebracht  bij de geamputeerden van de ISOD. Dat kwam omdat het Staandvolleybal in Engeland alleen door geamputeerden werd gespeeld. 
Joon was ( en is) een tegenstander van een classificatie / punten systeem bij teamsport.  Hij wil bij Zitvolleybal alleen een minimale handicap, indien dat voor een internationale competitie bij  de ISOD verplicht is. Uiteindelijk is de minimale handicap bij Zitvollebal door de ISOD en later ICC en IPC geaccepteerd.  Hiermee werd Zitvolleybal een bijzonder "buitenbeentje " in de Internationale Gehandicaptensport.
Joon wilde echter meer. Hij wilde af van bij de ISOD  gerichte classificaties. Hierbij worden sporters altijd vergeleken met een geamputeerde  en krijgen  dan die medische klasse.   Hij wilde  functioneelclassificatificeren, die gericht is op de functionele beperking in de betreffende sport. 
Zijn argumentatie naar de medische commissies was, dat door de bestaande wijze van classificeren WIJ als gehandicapten sportorganisaties vele andere  (sport)gehandicapten discrimineren en bepaalde gehandicapten zelfs met een puntsysteem protectioneren.
Zitvolleybal kreeg de gelegenheid, maar de door de ISOD gestuurde Classifiers waren soms moeilijk te overtuigen. 

Hier Joon in gesprek met dr Harald Natvig (Nor) voorzitter Medische Commissie ISOD

Classificatie regels Zit Volleybal

De medische commissies hadden geen beroepsprocedure voor de atleet ontwikkeld. Als een atleet werd gediskwalificeerd om deel te nemen aan een toernooi, op basis van de beslissing van de classifier, had hij of zij geen gelegenheid om tegen die beslissing in beroep te gaan. De beslissing van een classifier was definitief, hoe twijfelachtig  die beoordeling ook was.
 De medische invloed bij het sporten werd en wordt door de meeste spelers in Europa  ervaren als NIET gelijkwaardig aan validen sport, maar werd bovenal een drempel om gehandicaptensport te gaan doen. Het is een stap naar een wereld waar ze feitelijk niet willen zijn.
1981 Volleyball Standing– and  Sitting Classification
De oprichtingsvergadering van de Zit Volleybal landen nam een aantal belangrijke besluiten.
  1. Standing Volleyball
  2. Sitting Volleyball
Ad 1. Standing Volleybal kan het ISOD-amputeesysteem volgen. We zullen hun beleid en regels respecteren. De heer Softley zal in Standing Volleyball verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en regels in het Volleyball Comité. Het Bestuur maakt bij stemmingen een verschil tussen Staand en Zit spelende landen.
Ad 2) Voor Zit Volleybal moet eerst de "doelgroep" worden beschreven.
Doelgroep Zitvolleybal :  Alle gehandicapten in de categorie ISMGF, ISOD, CP-ISRA en alle andere gehandicapte sporters met een motorische handicap in de onderste  of bovenste of  ledematen Bijvoorbeeld : voormalige sporters met een permanente ernstige  blessure aan de enkel , knie of armen/handen,  die  hun sportactiviteit moeten staken om medische redenen.
Classification Sitting Volleyball Internationaal
De Vergadering  1981 stelde  de normen op die het Volleybalcomité moest  uitwerken.   Slechts een minimale handicap voor Sitting Volleybal , door Joon ontworpen, werd aangenomen en geen persoonlijke classificatie voor een speler.. Geen medisch puntsysteem per sporter in  een teamsamenstelling.  Het verzoek van de ISOD om een geautoriseerde sporter een "zichtbare handicap" te geven, werd resoluut afgewezen. Dit is in strijd met onze doelgroep en een verouderde visie op “gehandicapt zijn “. Het roept ook discriminerende gevoelens op voor een grote groep gehandicapten. De wens van de aanwezige landen  is een functionele beoordeling te maken, die gericht is op de handicap om  "  staand "  te sporten.  De door de andere Internationale Federaties gehanteerde classificatie systemen worden niet toegepast door "Sitting Volleyball" . 
De Volleyball Committee beschreef  in 1981 de "minimal disabilty" en vroeg de ISOD medical Committee voor Volleyball een specifieke ID-card te maken.
Het door de zitvolleybal landen geaccepteerde model was meer een "Minimaal Profiel"  , een Minimum PlasyerProfile , dan een gehandicaptenclassificatie model.
1981  Sitting Volleyball "minimum disability  Class " zoals beschreven door de Volleyball Committee (zie model hieronder)
 
1981 Filosofie en beleid. Voor de twee disciplines, Staand en Zittend, had het bestuur de volgende filosofie:
Als een speler kan en wil staan, kan hij kiezen voor het Standing Game. Als een speler wil spelen Zittend dan kan hij kiezen voor dat spel. De verschillen tussen de twee disciplines zijn de regels en de classificaties. Er is geen probleem als een speler wil schakelen tussen disciplines, naast de classificatie-eisen.
De Staand spelende landen kiezen voor het bekende internationale "point-system", dat door het Volleybal bestuur zal worden gerespecteerd. De Zitvolleybal landen kiezen voor alleen een "minimale handicap", zonder verder classificaties.
Een fundamenteel besluit van het bestuur was , dat de classificatie in Zitvolleybal een " sport technische regel " is . Zodat de classifier een zetel in het  Sport Department verkreeg.  Zo werd een korte lijn naar de spelers, coaches en technische staf van de sport geborgd.
De beroepsmogelijkheden voor de atleet moest worden vastgelegd.  Wijziging van de regels en minimum handicap kan alleen door het Volleybal bestuur worden aangebracht na goedkeuring van de Algemene Vergadering van de lidstaten van de WOVD
In de filosofie van de WOVD moet een classificatiesysteem  geen belemmering zijn om te sporten, maar een functioneel hulpmiddel om internationaal te sporten
Dit heeft een rem gezet op de ontwikkeling van de gehandicaptensport. Voor Volleyball in het bijzonder, ondanks het feit dat Zitvolleybal  NIET  tot de bestaande medische categorieen behoort,  worden haar handicaps met elkaar vergeleken , door het  Paralympic Comité . De reden waarom de regel  "de handicap moet zichtbaar zijn"   oneerlijk en discutabel  is werd door het WOVD Bestuur al herhaaldelijk afgewezen.

Minimal disability (MD).  

Het Bestuur van de WOVD geeft de volgende uitleg:  
" Een speler die aan de minimale handicap criteria voldoet heeft een permanente handicap en is gerechtigd voor deelname aan de internationale competities van de WOVD."
  In de "minimal disability" beschrijving mag dus niet worden gelezen dat deze speler slechts een minimale handicap heeft. In tegendeel deze speler heeft een permanente handicap, die het hem/haar niet toestaat , dan wel ernstig verhindert, actief   (staand)  te Volleyballen/sporten.
In de loop der jaren sinds 1981 is deze  "MD classificatie"  geëvalueerd, vooral door de "protest" commissies tijdens kampioenschappen. Deze commissie werd benoemd op elk kampioenschap door Sports Department met een speler, fysio en coach uit verschillende landen.
Hier bleek dat de handicap van sommige spelers niet duidelijk kon worden bepaald als  "permanent".  Na verschillende toernooien kon dit alsnog  definitief worden beoordeeld in " Permanent " of "niet-gehandicapt" .  In de tussen tijd kon deze speler worden  beoordeeld als "MD tijdelijk".   Nu zie je dat in Sitting Volleybal de 2 klassen MD Permanent en MD tijdelijk zijn ontstaan.
" Je kunt de minimale handicap niet generaliseren voor alle Sporten , deze is  bij Volleybal  duidelijk anders dan bijvoorbeeld bij tafeltennis of atletiek. "
In 988 benoemde het WOVD  Bestuur de volgend personen als :  Members of the Volleyball Classification Commission: Mr.dr Ascher (GER), Ms Voeten (NED) Mr Pinelli (FRA), Mr Rabina (ISR), Mr Suk (KOR), Mr Karlsson (NOR), Mr Banfi (YUG), Mr Ivaniak (POL), Mr.dr Danziger (ISR).  Hiermee duidelijk aangevend dat niet alleen artsen het classificatie beleid van de WOVD bepalen.
In 1993, met de bedoeling om het  "women sitting" volleybal te bevorderen, was het toegestaan om maximaal 2 spelers ,  één speler  "MD tijdelijk" en ook 1 niet-gehandicapte speler,  in het team voor dat betreffende evenement op te nemen. In sommige internationale evenementen in Europa wordt dit model nog steeds gebruikt in clubteams competitie of sommige invitational Events. Zie hieronder dit Besluit
Dit heeft geleid tot een verwarrend beeld in het ontwikkelde beleid.  Deze spelers worden nu omschreven als "zwart", "grijs" en "wit".  Door een afzonderlijk besluit kunnen spelregels hieraan gekoppeld wordenDe classificatie is altijd geldig tot en met de komende Paralympics, zodat op de Paralympics Geen keuringen zullen plaatsvinden
Nog even duidelijk de oude Internationale classsificatie : Zwart- Is definitief toegelaten. Grijs-Is tijdelijk toegelaten. Wit- Is alleen toegelaten per toernooi met Besluit van ParaVolley.
  1. MD klasse  permanent- Zwart :  deze atleet is definitief gerechtigd om te spelen . zonder verdere keuringen
  2. MD klasse tijdelijk - Grijs   : atleet is tijdelijk gerechtigd om te spelen voor het betreffende evenement of voor 1 of 2  jaar.  Aan het aantal spelers type 2 per team kan alleen per Event ontheffing worden verleend bij Besluit van het Internationale Bestuur. Vaak gekeurd tot en met de Paralympics. Herkeuring verplicht
  3. MD klas niet-gehandicapt: Wit :  Dit type atleet kan alleen deelnemen met een speciaal besluit van het  verantwoordelijke Internationale Bestuur . Deze toestemming moet het betreffende land in het bezit hebben bij aanvang van het Internationale Event. 
  4. De classificatie vereisten zijn van toepassing op alle officiële internationale Volleybal competities,  niet op de nationale activiteiten en vrij gestelde Evenementen
 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland