De Enquête 

Zitvolleybal  wordt niet als een gelijkwaardige  sport  behandeld

Doel.
Het doel van de enquête is inzicht te krijgen waarom de ontwikkeling stagneert. Het verzamelen van informatie en te komen tot een landelijke werkgroep, die een gedegen plan ontwikkeld .  Een plan dat moet leiden tot een positieve sportcultuur, waarbij de Bond en ALLE Zaalvolleybal verenigingen zich gaan verbinden met een brede sport verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor de medemens maar ook voor de eigen leden .  De valide mens heeft niet het alleenrecht op sport,   neen de VN heeft afgelopen jaar nog eens nadrukkelijk met een resolutie de georganiseerde sport hierop gewezen. De voormalige NIS  heeft reeds  in 1986 de Nationale Sportbonden gewezen op hun algemene sport verantwoordelijkheden.   https://www.zitvolleybalnederland.nl/Integratie.php
Hoewel er veel is verbeterd zijn deze bestuurlijke taken niet ingebed in de organisaties, helaas in bijzonder niet bij de Nevobo noch bij de FIVB , zo ook niet bij het NOC*NSF. Enkele  uitvoerende taken zijn neergelegd bij een bureau medewerker.   Daar gaan we wat aan doen !  Samen staan we sterker dan u als vereniging alleen.
De Enquete
Alle Zitvolleybal verenigingen hebben inmiddels de enquête ontvangen.  Er is   reeds veel enthousiast gereageerd. In de enquête staan enkele vragen die toelichting behoeven. We zullen die hier trachten  duidelijk te maken.  www.zitvolleybalnederland.nl/De-Enquete.php
De VN resolutie
VN-handvest 46 de mensenrechten van deelname aan lichaamsbeweging en sport op grond van artikel 30 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap...  in het kader van de interpretatie van het VN-verdrag definieerde artikel 1 mensen met een handicap als: "Personen met een handicap omvatten personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in interactie met verschillende barrières hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen kunnen belemmeren"... Het gaat niet alleen om de aandoening, het gaat om de beperking en hoe deze omgaat met activiteiten en deelname aan het leven /de samenleving
Sinds 1981 voldoet het zitvolleybal volledig aan de beginselen van de VN. Een nationale deelname aan sport, zonder classificatiesysteem dat de ene gehandicapte atleet beschermt waardoor de andere gehandicapte atleet wordt buitengesloten .  Dankzij een functionele Volleybal-georiënteerde beoordeling voor een  Internationale "Player Profile “  ook toegankelijk tot de  Internationale  Top sport mogelijk is.  Is het niet de hoogste tijd dat Internationale Organisaties / Federaties hun code cq classificatie systeem eens grondig heroverwegen  en zelfs de  Internationale  Sport Federaties hun verantwoordelijkheid ten aan zien van de Human rights voor  ALLE  sporters met een handicap oppakken  ?  Nevobo en FIVB dit is één van de opdrachten die er nog steeds ligt.
Wie are 15 %
15% van de wereld bevolking is gehandicapt. Hebt u enig idee hoe groot onze markt is ? In Nederland ca 1,7 miljoen.  Jaarlijks komen er in ons land honderden bij. Noch bij het NOC*NSF noch bij de Nevobo is er een adequaat Sport beleid ontwikkeld om  de gehandicapte medemens aan het bewegen te krijgen en vooral de sport uittreders aan het sporten te houden. Er zijn enkele metingen gedaan, maar de conclusies werden als bureau lade  acties afgedaan.  Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een sport advies dat de sportende Nederlander een economische meer waarde had van 2,5%   en een sportende gehandicapte zelfs een meerwaarde van 4,5 %.  Kijk eens aan  Het ministerie  kan nu als  potentiële  sponser  aan de slag.  Nu de politiek / NOC*NSF en Nevobo nog aan het bewegen zien te krijgen. 
Sport Support
Dit instituut ondersteunt sportverenigingen in de breedste zin van het woord.  Van organisatorische structuur tot hulp bij publiciteit en evenementen . Kijk eens op 
Aangepast Sporten – SportSupport    Kijk eens of in uw regio of provincie  Sport Support ook actief is.
Zitvolleybal bij Nevobo
Sedert 2006 heeft de Nevobo deze verantwoordelijkheid op genomen. Uitvoerende taken werden bij een bureau medewerker ondergebracht en veel initiatieven zijn er genomen. De wil was er zonder meer. Toch is het aantal Zitvolleybal verenigingen terug gelopen van 60 naar 20 in 2021. Een triest en zorgwekkend resultaat. Hoe gaan we dit stoppen en Nederland weer een Zitvolleybal land maken.  Een belangrijk aspect is dat er geen Bestuurder is met Zitvolleybal in de portefeuille  noch in het Hoofdbestuur noch in de Bondsraad.  Daar moet verandering in komen.  Een jaarlijks Zitvolleybal Symposium gaat een werkgroep  aansturen, waarin een Hoofdbestuurslid en bureaumedewerker participeren.  De uitkomst van de enquête kan dit soort constructies vereisen. Hiernaast dient de Nevobo te kijken hoe zij verenigingen kunnen belonen die de verantwoordelijkheid van de Bond wel willen dragen en uitvoeren.
Zitvolleybal vereniging moet het doen
De vereniging die zitvolleybal opstart vervult daarmee de verantwoordelijke taak van de Bond. Er zijn reeds vele kritische notities bij het Hoofdbestuur en Bondsraad binnen gekomen waarmee uiteindelijk niets is gedaan. Van alle 1000 aangesloten Zaalvolleybal verenigingen pakken die 20 met zitvolleybal de Bonds verantwoordelijkheid op. Deze verenigingen moeten derhalve ruimhartig worden ondersteund door de Bond. Tevens moeten zij voor deze activiteit ook ondersteund worden door de gemeenten en provincies. Deze overheden  stimuleren en willen immers ook, dat  sporten met een handicap, een bredere aanpak krijgt en vooral de integratie wordt gestimuleerd. overheid geef dan  Bv subsidie op elk Zvb spelend lid en vereniging toon maar de Regio functie meestal met uw MEER kosten .
Sporten duidelijk opnemen in de Nevobo  bestuurlijke structuur
Naast het Zitvolleybal heeft het Hoofdbestuur besloten om ook het G-volleybal en Doven-Volleybal in het takenpakket op te nemen.  Een prachtig initiatief dat wij alleen maar toejuichen.  Wij raden de Bondsraad aan, wil dit een kans van slagen krijgen,  om deze 3 sporten vooral  bestuurlijke in te bedden in de organisatie. Wellicht een mooie taak voor de werkgroep om een nieuwe en betere Democratische Organisatie neer te zetten.  Bestuurlijke invloed  is hierbij onontbeerlijk.

Wilt u ook uw visie met ons delen ?  Kopieer detekst en vul de enquete in en stuur deze naar :  65jaarzitvolleybal@gmail.com

WIE ARE  15 %.  Doen we ook   echt mee ? 

de enquete

Naam van de Zitvolleybal vereniging : 
1.    Algemeen
1.       Wanneer  is uw vereniging  actief met  zitvolleybal  begonnen ?
2.       Als zelfstandige zitvolleybal vereniging of als afdeling van een Zaalvolleybal vereniging  naam ……
3.       Hoeveel leden zijn er actief betrokken bij zitvolleybal ?
4.       Neemt uw team deel aan de Zitvolleybal competitie van de Nevobo ?
5.       Met hoeveel teams neemt u deel aan de competities Zitvolleybal ?
6.       Hebt uw vereniging een vast Bestuurslid of vast aanspreekpunt voor zitvolleybal ?
7.       Hoeveel spelers zijn  :
a)     niet gehandicapt
 b)    met sportblessure of fysieke handicap aan arm of been
8.       Hoeveel spelers trainen alleen en spelen geen competitie  ?
9.       Hoeveel leden spelen  zowel zitvolleybal als Zaalvolleybal bij uw vereniging  ?
2.     Werving leden
1.       Hebt u voor het werven van leden de taak neergelegd bij een vrijwilliger of bij een Bestuurslid ?
2.       Werft u de leden voor Zitvolleybal bij:
 a)    Alleen uw eigen vereniging
 b)    Bij alle zaalvolleybal verenigingen in uw regio, om sport uittreders  te verwijzen naar uw vereniging
c)       Huisartsen, fysio’s, revalidatie centra, dagbesteding,  etc..
d)      We are 15 % . Staat de deur echt open ?  Of roepen we alleen “ Iedereen is welkom “ !!!!!
e)      Via SportSupport in uw regio ?  
3.    Communicatie en publicatie
3.1.       Hebt u voor de communicatie en publiciteit  de taak neergelegd bij een Bestuurslid of bij een vrijwilliger ?
3.2.       Hebt u op uw website of  Facebook informatie over uw  Zitvolleybal  opgenomen ?
3.3.       Op welke wijze Hebt u overleg    binnen de Nevobo                                                                                                                                                                                                                                           
              a)  met het Hoofdbestuur
              b)  met Rayonmanager
              c)  met Regio raad
             d) lid van de Bondsraad
            e) Bureau medewerker
            f) Hoe regelmatig hebt u overleg met hiervoor genoemden       
3.4.       Bent u voorstander om jaarlijks een overleg te hebben met andere Paralympische Sportbonden in Nederland om afstemming op nationaal en internationaal terrein
             a)       nationaal (b.v. opvang uitstromers andere sporten
             b)      internationaal terrein (visie op mensen met een beperking, vlgs VN resolutie )
3.5.       Hebt u jaarlijks overleg met de Zaalvolleybalverenigingen  in de Regio  over uw activiteiten en samenwerking ?
3.6.       Hebt u jaarlijks overleg met alle Zitvolleybal verenigingen over beleid, knelpunten, financiën, competities, leden groei, samenwerking  en bestuurlijke invloed ?
3.7.       Vindt u het belangrijk dat de georganiseerde  Sport de betreffende  resolutie van de VN integraal gaat oppakken , en zoja  wie ?
             a)      NOC*NSF
            b)      Bondsraad Nevobo
            c)       Hoofdbestuur Nevobo
           d)      De Zaalvolleybalverenigingen zelf
3.8.       Verzorgt u regelmatig een publicatie in dag/week/ wijkbladen ?
3.9.       Beschikt uw vereniging over een “ Flyer”  waarin duidelijk het  doel van Zitvolleybal is omschreven  ?
3.10.   Gebruikt u deze “flyer “ om de mogelijke doorverwijzers   uw Zitvolleybal onder de aandacht te brengen ?
3.11.   Krijgt u van de Nevobo  een terugkoppeling over het aantal jaarlijkse Volleybal  uittreders  door blessure of andere reden ?
3.12.   Hebt u beleidsbepalende documenten gekregen voor het opzetten en ontwikkelen van Zitvolleybal ? Een communicatie plan?
3.13.   Hebt u kennisgenomen van  de nieuwe sportakkoorden van de Overheid/gemeenten en daarbij behorende mogelijkheden?
3.14.   Reeds in 2012 is de Bondsraad verzocht Zitvolleybal een betere Status te bieden. Bent u door de Bondsraad betrokken geweest bij die ontwikkelingen ? En hebben de maatregelen een betere positie en ontwikkeling  voor Zitvolleybal opgeleverd?
3.15.   Bent u tevreden over de ondersteuning van het Hoofdbestuur t.a.v. al uw Zitvolleybal problematiek en activiteiten ?
3.16.   Wilt u vanaf  het begin van uw Zitvolleybal activiteiten de bijzonderheden laten opnemen op de website   www.zitvolleybalnederland.nl ?
4.  Competities  en toernooien, demonstraties
4.1.       Bent u tevreden over huidige of mogelijke competitie opzet:  lokaal, regionaal, landelijk, internationaal ? Indien nee waar knelt het dan?
              a)    Te weinig wedstrijden
             b)   afstanden te groot
             c)   Niveau verschil te groot
              d)   Anders …..
4.2.       Organiseert  u  regelmatig een toernooi , om meer publiciteit en bekendheid te krijgen  bij:
            a)        Zitvolleybal verenigingen
            b)       Zaalvolleybal verenigingen om kennis te maken met Zitvolleybal
            c)       Bedrijven toernooi (politie/brandweer/Gemeente/ Provincie/ Sponsors
4.3.       Organiseert u clinics of demonstratie wedstrijden rondom uw Zaalvolleybal teams ?
 4.4.       In hoeverre ontvangt u daadwerkelijke steun bij het opzetten van deze initiatieven van de Nevobo ?
5.        Accommodaties
5.1.       Zijn de accommodaties voor het Zitvolleybal toegankelijk en geschikt voor optimaal gebruik ?
               a)       Training accommodaties, kleedruimten, douches
               b)      Wedstrijd accommodaties , kleedruimten, douches kantine, belijning
6.         Financiën
6.1.       Hebt u subsidie ontvangen voor het opstarten van Zitvolleybal
               a)       Alleen voor de gehandicapte leden
               b)      Voor het opstarten van de activiteit
               c)       Is deze bijdrage éénmalig of jaarlijks
6.2.       Zijn u de diverse subsidie mogelijkheden aangereikt en bekend?   Gemeente, Provincie, Fondsen etc…
7 .       Lidmaatschap en trainer
7.1.       Zijn de Zitvolleybal leden normaal lid van de vereniging                                                                                
              a)       ZitVolleyballers  hebben gebruikelijke contributie
              b)       Zitvolleyballers hebben afwijkende contributie
             c)       Speel je zit- en ook Zaal volleybal dan betaal je extra contributie ?
             d)       Hebt u een trainer /vrijwilliger voor zitvolleybal ?
             e)       Hoe vaak traint de Zitvolleybal groep?
            f)      Heeft de trainer een opleiding Zitvolleybal gevolgd bij de Nevobo ?
8.       Internationaal
           a)      Is uw vereniging op de hoogte van een internationale medische classificatie voor Internationale competities en Paralympics
           b)      Wordt uw vereniging betrokken door het Hoofdbestuur bij Besluitvorming rond het vaststellen van  deze classificatie ?
           c)       Is het uw vereniging bekend dat het van belang is dat Nederland voor de classificaties ook opgeleide “classifiers” moet leveren. ?
           d)       Is uw vereniging van mening dat voor internationale zaken altijd een Bestuurslid de internationale vergadering  moet bijwonen, waardoor de Nederlandse            visie   op  een groot aantal zaken  bestuurlijk is geborgd en niet bij het technisch kader wordt gelegd?
           e)      Is uw vereniging op de hoogte welke Nederlanders een Internationale functie bekleden ?
9.     Zijn er nog andere  zaken die u onder de aandacht wenst te brengen :

 

 

 

10.   Wat ervaart u als het grootste knelpunt, waardoor  de ontwikkeling van Zitvolleybal  zo stagneert ?

Vereniging die NIET is aangesloten bij de Nevobo

 1. Naam van de vereniging : ..
 2. Is uw vereniging aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland ?
 3. Maakt u gebruik van faciliteiten bij Uniek Sporten?
 4. Wanneer bent u met Zitvolleybal begonnen ?
 5. Ontvangt u subsidie voor uw "regionale " activiteit van bv Gemeenten cq provincie ?
 6. Wilt u wel deelnemen aan een jaarlijks overleg mbt de ontwikkelingen van Zitvolleybal?
 7. Acht u een jaarlijks overleg wenselijk ?
 8. Wilt u uw Zitvolleybal activiteiten (toernooien ed) laten opnemen op de website   www.zitvolleybalnederland.nl
 9. Wat is de reden om geen lid van de Nevobo te worden:
 10.    a) te weinig spelers                                                                                                                                                                                                                                               b) geen trainer/begeleider                                                                                                                                                                                                                                  c) afstanden te groot                                                                                                                                                                                                                                              d) spelers willen alleen trainen                                                                                                                                                                                                                         e) contributie   te duur                                                                                                                                                                                                                                             f) geen geschikte accommodatie                                                                                                                                                                                                                     g) anders …..
 11. hoe vaak trainen de spelers per week ?
 12. speelt u ook demonstratie wedstrijden of toernooien , zo ja tegen welke tegenstanders ?                                                                                         a) tegen Nevobo zaalvolleybal teams                                                                                                                                                                                                           b) tegen (bedrijven) teams (ook gemeente, brandweer of familie teams)                                                                                                                               c) tegen andere Zitvolleybal verenigingen.

13 . Biedt u Zitvolleybal aan als "recreatie" en/of als   "fitness" activiteit ?

14. Hebt u contact met "sport" doorverwijzers, zoals  :                                                                                                                                                                                 a) Volleybalverenigingen voor leden met sportblessure                                                                                                                                                                            b) huisartsen en fysio's

15. Weet u hoeveel  sporters jaarlijks stoppen met sport door ernstige sport blessure ?

 

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland