Sitting Volleyball  athletes  1980

 

 
 

Egypt team 

players:
coach:

Finland

players:
coach:

Luxembourg

players: J.Thill, M. Brilleman, M. Schreiner,  G. Elz, F.Reiter, L. Weyland, F. Eifes,
coaches:

The Netherlands

  Players behind:  Huub Steegen, Jaap Geertsema, 
  center: Pierre Smeets, Willem Weijenberg, Herman Berenschot, Hennie Schulenberg, Johan Reekers en Henk Dost.
  front: Gerard Kroon, John Hilgeholt en Stef de Wit.  In de selectie zaten ook de spelers:   Mathieu Eggen,  Herman Bereschot,   en Pierre Smeets.
 Coaches:  Ari  't Hart and  Sjef van Drongelen (ass).

Norway  &  Yugoslavia

players:
coach:  Knut Aga

Sweden

   players
   coach

Yugoslavia

Players: Joze  Banfi  NN
coach: Rajko Vute
 

Follow Us

© Copyright Sitting Volleyball