de Stellingen

 

van    Zitvolleybal

 Stelling  1.

Zitvolleybal is TeamSport zonder handicap

 65 jaar Zitvolleybal heeft bewezen dat je bij het spelen niet gehinderd wordt door één of andere beperking.  Één van de belangrijkste spelers, met een dubbele bovenbeen amputatie, stelde: In het dagelijks leven ben ik zwaar gehandicapt. Met Zitvolleybal ervaar ik mijn handicap niet meer en voel me vrij en ongehinderd. Een andere speler, met een ernstige enkel blessure stelt: Ik kan niet meer staand een sport beoefenen. Zitvolleybal biedt mij  mijn conditie op peil te houden en nog aan wedstrijd sport te doen.  In beide gevallen biedt zitvolleybal de gewenste oplossing. Een sport beleving  zonder handicap.  In 2020 kozen de atleten wereldwijd Zitvolleybal tot de meest populaire sport  van  de Paralympics. 

Stelling  2.

Niet de gelijkwaardigheid in Sport is de uitdaging

Niet de gelijkwaardigheid is de uitdaging in Sport maar een sterkere tegenstander of teamgenoot is de prikkel voor een optimale geestelijke en fysieke prestatie.

Stelling  3.

Classificatie is een Sportregel

 Aan de spelregels voor Zitvolleybal is Internationaal een Regel toegevoegd welke Zitvolleyballers Internationaal worden toegelaten. Deze regels worden voorgesteld door het Sport Department  (SD) en door  het  Bestuur en de AV vastgesteld . . In het SD hebben  de door de WPV opgeleide classifiers zitting , als adviseurs.   Een Medical department is hiervoor nodig, want WPV is geen revalidatie.  Het SD verzorgt alle opleidingen, zo ook die voor Zitvolleybal classifiers.  Alleen de door WPV opgeleide classifiers kunnen Zitvolleybalspelers toetsen aan het vastgelegde Beleid. Hiermee geef je duidelijk aan dat een Player Profile (classificatie) een Sportregel is en niet alleen door artsen wordt vastgesteld.

Stelling   4

we are 15%  + jaarlijks 100.000  Sport verlaters

15% van de wereld bevolking is gehandicapt. Hebt u enig idee hoe groot onze markt is in Nederland ca 240.000.  Jaarlijks komen er in ons velen bij. Noch bij de verantwoordelijke Instanties en Bonden is er een adequaat Sport beleid ontwikkeld om  de gehandicapte medemens aan het bewegen te krijgen en vooral de sport uit verlaters aan het sporten te houden. Jaarlijks stoppen 100.000 landgenoten met sporten. Er zijn enkele metingen gedaan, maar de conclusies werden als bureau lade  acties afgedaan.  Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een sport advies dat de sportende Nederlander een economische meer waarde had van 2,5%   en een sportende gehandicapte zelfs een meerwaarde van 4,5 %.  Ministerie VWS met   "Sport inclusief" Nu de politiek / NOC*NSF en Nevobo nog aan het bewegen zien te krijgen om de echte doelgroepen te bereiken.

Stelling  5

De Zitvolleybal vereniging  moet ruimhartig worden ondersteund 

De vereniging die zitvolleybal opstart vervult daarmee de verantwoordelijke taak van de Bond.  Er zijn reeds vele kritische notities bij het Hoofdbestuur en Bondsraad binnen gekomen waarmee uiteindelijk niets is gedaan.  Van alle  1000 aangesloten Zaalvolleybal verenigingen pakken die 20 met zitvolleybal de Bonds verantwoordelijkheid op.  Deze verenigingen moeten  derhalve ruimhartig worden ondersteund door de Bond.  Tevens moeten zij voor deze activiteit ook ondersteund worden door de gemeenten en provincies.  Deze stimuleren en willen  immers ook sporten met een handicap.  Bv subsidie op elk  Zvb spelend lid, op kader, marketing  en evenementen.

Stelling 6

 Aangepaste sport als aanvulling op het bestaande sportaanbod vraagt een bestuurlijke aanpassing.

Bedrijfsmatig besturen  is bestuurlijk aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een grotere verantwoordelijkheid neer bij de georganiseerde  sport. Het opnemen van sport activiteiten van mensen met een fysieke of geestelijke beperking wordt algemeen als vanzelfsprekend beschouwd. Immers de valide mens heeft niet het alléén recht op sport. Bovendien is sport juist zeer belangrijk voor een ieder met een beperking. Het opnemen van een nieuwe activiteit in een bestaande organisatie vraagt om méér inspanningen. De nieuwe activiteit moet gezicht krijgen en behouden vooral in het Bestuur en op de  administratie, zeker als het gaat om een fusie model. De rechten, plichten en faciliteiten moeten via een Bestuurslid geborgd zijn.  Wij zijn slechts 15%  mag geen reden zijn om  sporters met een beperking erbij te laten hangen.  Het zoeken naar nieuwe leden met een beperking en behouden  van stoppende leden door een beperking vraagt extra bestuurlijke inspanningen. Al of niet slagen van een aangepaste sport mag niet afhankelijk zijn van goedwillende  vrijwilligers, die het als taak krijgen toebedeeld. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel voor een Nationale Bond als voor een vereniging.

Stelling  7

Sport is niet fair en gelijkwaardig

In Zitvolleybal is er  geen medische discriminatie voor  spelers die technisch te goed zijn  of door lengte er uitspringen. Geen medische “bescherming”  voor spelers die lichamelijk te zwak zijn of te klein.  Dat is Sport.  Hierdoor kozen Sporters  wereldwijd Zitvolleybal tot de meest populaire Sport op de Paralympics.   Team Sport stimuleert  vele bijzondere kenmerken die je fitheid  en vertrouwen geeft.

Stelling   8

IPC is een Internationale  "Event "organisatie

IPC richt zich op het organiseren van de Paralympics. Zij kan populaire Sporten uitnodigen om deel te nemen en sporten en spellen om “ ethische” gronden uitsluiten. IPC kan juridisch geen eisen stellen aan de Internationale Sport Federaties omtrent Sportregels (incl classificaties). De geloofwaardigheid van de Paralympische Sport is gediend bij een goede  "Sport"  keuze, waarbij een  een " zichtbare" handicap niet het uitgangspunt van de  "Sport " mag zijn .

Stelling  9

WPV is een Internationale SPORT organisatie 

WPV is internationaal verantwoordelijk voor Zitvolleybal.  Zij bepaalt de Regels van het Spel en niemand anders. Het toelaten tot de sport is een Bestuurlijke keuze en geen Medische.  Deze toelating  “ Players Profile”  is een onderdeel van de Zitvolleybal spelregels. De spelregels en opleidingen zijn ondergebracht in de Organisatie.  Classifiers zijn adviseurs en uitvoerders , kunnen geen eigen filosofie volgen.  

Stelling  10

Zitvolleybal is geen gelijke bij de Nevobo

Nee Zitvolleybal is een kleintje binnen de Nevobo. Maar erger is dat Zitvolleybal zich niet als gelijke voelt en niet wordt gehoord.  Het ontwikkelen van een organisatie model waarbij  Zitvolleybal,  als volwaardige Sport,  een duidelijke bestuurlijke stem krijgt is hoogst noodzakelijk. Een werkgroep zou hier redding kunnen bieden.

Stelling  11

GehandicapteSporters  zijn geen éénheidsworst

Het “Omdenken” is nog steeds niet doorgedrongen .  Mensen zijn niet hetzelfde, dus gehandicapten ook niet.  Iedere tak van sport met haar eigen unieke spelregels vraagt specifieke vaardigheden van een deelnemer, gehandicapt of niet. Voor iedere tak van Sport of onderdeel daarvan, dient dan ook een afzonderlijke minimale handicap in de betreffende spelregels te worden opgenomen. 

Stelling  12

Vasthouden aan traditie laat de sportontwikkeling vast lopen

Toen dr Guttmann in 1952 voor het eerst Internationaal begon ontwikkelde hij het classificatie systeem voor rolstoelers. Door zijn autoriteit dwong hij het zelfde systeem af voor alle diagnose groepen en alle sporten, die later volgden. Voor de artsen wel zo makkelijk.  Helaas nu 70 jaar later loopt de  internationale Top-Sport nog steeds tegen het zelfde beeld.   Klaagt een sporter over “niet eerlijk” dan vliegen medische commissies om een extra klasse te creëren.  Alle elementen van wedstrijd sport worden terzijde geschoven.  Het programma wordt groter en groter. 126 keer de 100 m hardlopen en het zwemmen is ook niet te tellen.  Helaas alleen uitbreiding van klassen voor dezelfde atleten. Atleten die wel meedoen in 6 verschillende sporten en klassen. Het is nog steeds Meedoen is Winnen festival  De echte Top sporters hebben na elke Paralympics een “kater” gevoel.  Het was en is een sportmedisch programma.  Ook Zitvolleybal is niet uit de handen van IPC  gebleven. Het is dan ook aan het WPV  om daar ernstig op toe te zien en zo nodig hun Besluit over de IPC-code van  2017 te heroverwegen

Stelling  13

Het jaarlijks organiseren  van een Zitvolleybal  Symposium is een must!

Het delen van ervaringen van het zitvolleybal is  nuttig . Vanaf 2016 tot en met 2018 heeft er tijdelijk een Paravolley Symposium plaats gevonden.  Het uitwisselen van informatie over doelgroep en nationale en internationale ontwikkelingen is een must voor verenigingen. Het bereiken van de doelgroep en samenwerken met de Zaal Volleybalverenigingen moet mede vanuit het Hoofdbestuur  worden aangestuurd

Stelling  14

Het opzetten van een landelijke werkgroep  Zitvolleybal  is een reactie op het passieve Beleid

De vele reacties ontvangen op de verzonden enquête  gaven aan dat de Zitvolleyballers zich verloren waanden.  Aangezien de  Nevobo geen enkel initiatief toonde werd de roep om actie sterker.  Een landelijke werkgroep staat op het punt aan de slag te gaan en  een Beleidsplan  teschrijven


Stelling  15

Help de vrijwilliger verzuipt

De oude sportcultuur blijft helaas in ons landje hangen. Krijgen we nieuwe activiteiten dan hangen we die graag gelijk op aan een vrijwilliger. Er wordt geen bestuurder benoemd die specifieke kennis heeft en met mogelijke adviseurs/vrijwilligers aan de slag gaat en een bedrijfsplan opstelt. Deze Bestuurder is de verantwoordelijke in het Bestuur, maar helaas  in de statuten komt dat nergens voor.. In de huidige situatie wordt alles en werkelijk alles bij de vrijwilliger gelegd. Het succesvol opstarten, het zoeken van de doelgroep (wie is dat ) , het promoten van het product , het Bestuur doet niet mee ( geen kennis van het product). Het Bestuur moet zich verplicht aanpassen bij het implementeren van nieuwe activiteiten, het mag de vrijwilliger niet laten verzuipen

Stelling  16

Gebrek aan communicatie medewerker Zitvolleybal  is rampzalig

De communicatie vanuit de Nevobo voor het zitvolleybal is minimaal . Mede hierdoor blijft het zitvolleybal in Nederland een kleine sport, blijft er veel onbekend en is er geen beleid  van de Nevobo gericht op de jaarlijks  100.000  Sport-uittreders Vaak de  doelgroep geschikt voor Zitvolleybal. Het gebrek aan inzicht en aan samenwerking met de verenigingen betekent een verlies van duizenden potentiële leden

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland