de Stellingen

Hoe denkt u over de vermelde Stellingen  reageer via   CONTACT 

 Stelling  1.

Zitvolleybal is TeamSport zonder handicap

 65 jaar Zitvolleybal heeft bewezen dat je bij het spelen niet gehinderd wordt door één of andere beperking.  Eén van de belangrijkste speler, met een dubbele bovenbeen amputatie, stelde: In het dagelijks leven ben ik zwaar gehandicapt. Met Zitvolleybal ervaar ik mijn handicap niet meer en voel me vrij en ongehinderd. Een andere speler, met een ernstige enkel blessure stelt: Ik kan niet meer staand een sport beoefenen. Zitvolleybal biedt mij  mijn conditie op peil te houden en nog aan wedstrijd sport te doen.  In beide gevallen biedt zitvolleybal de gewenste oplossing. Een sport beleving  zonder handicap.  In 2020 kozen de atleten wereldwijd Zitvolleybal tot de meest populaire sport op de Paralympics. 

Stelling  2.

Niet de gelijkwaardigheid in Sport is de uitdaging

Niet de gelijkwaardigheid is de uitdaging in Sport maar een sterkere tegenstander of teamgenoot is de prikkel voor een optimale geestelijke en fysieke prestatie.

Stelling  3.

Classificatie is een Sportregel

 Internationaal is aan de spelregels voor Zitvolleybal een  " Regel "  toegevoegd welke spelers Internationaal worden toegelaten. Deze regels worden voorgesteld door het Sport Department  (SD) en het  Bestuur en vastgesteld door de AV van de lid Landen. In het SD hebben  de door de WPV opgeleide classifiers zitting , als adviseurs.    Het SD verzorgt alle opleidingen, zo ook die voor Zitvolleybal classifiers.  Alleen de door WPV opgeleide classifiers kunnen Zitvolleybalspelers toetsen aan het door de AV vastgelegde Beleid. Hiermee geef je duidelijk aan dat een Player Profile (classificatie) een Sportregel is en alleen door WPV  kan  worden vastgesteld.

Stelling   4

we are 15% 

15% van de wereld bevolking is gehandicapt. Hebt u enig idee hoe groot onze markt is ? In Nederland ca 1,7 miljoen.  Jaarlijks komen er in ons land honderden bij. Noch bij het NOC*NSF noch bij de Nevobo is er een adequaat Sport beleid ontwikkeld om  de gehandicapte medemens aan het bewegen te krijgen en vooral de sport uittreders aan het sporten te houden. Er zijn enkele metingen gedaan, maar de conclusies werden als bureau lade  acties afgedaan.  Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een sport advies dat de sportende Nederlander een economische meer waarde had van 2,5%   en een sportende gehandicapte zelfs een meerwaarde van 4,5 %.  Kijk eens aan  Het ministerie is een potentiele sponser.  Nu de politiek / NOC*NSF en Nevobo nog aan het bewegen zien te krijgen. 

Stelling  5

De Zitvolleybal vereniging  moet ruimhartig worden ondersteund 

De vereniging die zitvolleybal opstart vervult daarmee de verantwoordelijke taak van de Bond.  Er zijn reeds vele kritische notities bij het Hoofdbestuur en Bondsraad binnen gekomen waarmee uiteindelijk niets is gedaan.  Van alle  1000 aangesloten Zaalvolleybal verenigingen pakken die 20 met zitvolleybal de Bonds verantwoordelijkheid op.  Deze verenigingen moeten  derhalve ruimhartig worden ondersteund door de Bond.  Tevens moeten zij voor deze activiteit ook ondersteund worden door de gemeenten en provincies. Zij stimuleren en willen  immers ook sporten met een handicap.  Bv subsidie op elk  Zvb spelend lid, op kader, marketing  en evenementen.

Stelling 6

 Aangepaste sport als aanvulling op het bestaande sportaanbod vraagt een bestuurlijke aanpassing.

Innovatief besturen is bestuurlijk aanpassen aan de maatschappelijke taken. De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een grotere verantwoordelijkheid neer bij de georganiseerde  sport. Het opnemen van sport activiteiten van mensen met een fysieke of geestelijke beperking wordt algemeen als vanzelfsprekend beschouwd. Immers de valide mens heeft niet het alléén recht op sport. Bovendien is sport juist zeer belangrijk voor een ieder met een beperking. Het opnemen van een nieuwe activiteit in een bestaande organisatie vraagt om méér inspanningen. De nieuwe activiteit moet gezicht krijgen en behouden vooral in het Bestuur en op de  administratie, zeker als het gaat om een fusie model. De rechten, plichten en faciliteiten moeten via een Bestuurslid geborgd zijn.  Wij zijn slechts 15%  mag geen reden zijn om  sporters met een beperking erbij te laten hangen.  Het zoeken naar nieuwe leden met een beperking en behouden  van stoppende leden door een beperking vraagt extra bestuurlijke inspanningen. Al of niet slagen van een aangepaste sport mag niet afhankelijk zijn van goedwillende  vrijwilligers, die het als taak krijgen toebedeeld. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel voor een Nationale Bond als voor een vereniging.

 

Follow Us

© Copyright ZitvolleybalNederland